Vergoedingen:

Via FLOW Cooperatie
Als lid van Flow coöperatie wordt in sommige situaties een vergoeding vanuit jeugdnhulp van de gemeente Zeewolde gegeven, nadat er een verwijzing via de huisarts of de casemanager heeft plaatsgevonden. Voor aanmelding of meer informatie kijk op FLOW coöperatie

Via de ziektekosten
Coaching en Remedial Teaching valt niet onder primaire ziektekosten en wordt daardoor meestal niet vergoed. Toch zijn er verzekeringsmaatschappijen die de resultaten erkennen van effectieve remedial teaching en coaching. Ik adviseer u daarom de mogelijkheden voor vergoeding van coaching na te gaan bij uw ziektekosten verzekeraar. Door een aantal gemeentes wordt coachen of training sociale vaardigheden soms vergoed. Check het in uw gemeente.

PGB (persoons gebonden budget)
De kosten kunnen (volgens de huidige wetgeving) als activerende begeleiding worden
betaald uit het PersoonsGebondenBudget (PGB).

Rugzakje of Arrangement
Soms wordt coaching, in overleg met de basisschool, vanuit het rugzakje vergoed. Nu met Passend onderwijs kan het ook gebeuren dat scholen een arrangement uitbesteden aan professionals buiten de school. Wij zijn die professional en in te huren door scholen. We zijn in het bezit van VAR verklaring en VOG.

Minimuminkomen
Indien u een minimum inkomen heeft kunt u mogelijk een beroep doen op de Wet Bijzondere Bijstand van de gemeente.

Vergoedingen vinden altijd achteraf plaats en u dient zelf de rekening bij uw zorgverkering in te dienen.


Tarieven Kinderpraktijk COOL

De trainingen en workshops vinden plaats bij Kinderpraktijk COOL tenzij anders vermeld wordt.


Sessie Dyslexiebegeleiding/ Kindercoaching/ Remedial teaching voor € 65,-

1 sessie is in principe 50 min voor € 65,-, tenzij er in overleg gekozen wordt voor 30 min voor € 35,-


Training KIKKER BE COOL

12 trainingsmomenten voor € 395,-inclusief werkboek
1 trainingsmoment is 90 min met 3-6 deelnemers


Training JIJ BENT UNIEK

6 trainingsmomenten voor € 199,-  inclusief werkboek
1 trainingsmoment is 90 min met 3-6 deelnemers


Training IK LEER LEREN

5 trainingsmomenten voor € 182,50  inclusief werkboek
1 trainingsmoment is 90 min met 3-6 deelnemers


Oudercursus Babygebaren  (2 verzorgende)

3 cursusmomenten voor € 80,-  inclusief Babygebaren eerste woordjes boekje
1 cursusmoment is 90 min met 3-6 ouderparen


PeutertoTaal COOL 

1 ochtend voor € 22,50 een traject van 6 x voor € 120,00
1 ochtend is 145 minuten met maximaal 6 deelnemers inclusief eten en drinken


Workshop babygebaren thema 

1 cursus moment voor € 17,50
1 cursusmoment is 75 min met 4-8 deelnemers


Thema- avond kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, basisonderwijs

prijs op aanvraag


Algemene Voorwaarden

Artikel 1.  Algemeen
Kinderpraktijk COOL opgericht door Tineke Willekes M SEN, is gevestigd te Zeewolde en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63730774. Kinderpraktijk COOL richt zich op het coachen en het geven van (online) Remedial Teaching of dyslexie begeleiding van kinderen tussen 0 en 18 jaar. Aangesloten bij de beroepsvereniging LBRT onder nummer 163467 en aangesloten bij de klachtenregeling van de Cooperatie Zelfstandige Zorgprofessionals u.a..

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met Kinderpraktijk COOL en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

Artikel 3. Vertrouwelijkheid
Kinderpraktijk COOL is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de Coachingsessies, Remedial Teaching, Dyslexie begeleiding, cursussen, trainingen of trajecten gegeven van uit Kinderpraktijk COOL. Voor overleg met derden in het belang van het kind wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger. Kinderpraktijk COOL streeft er naar betreffende informatie zo veel mogelijk samen met (een van) de ouders over te brengen naar derden. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal Kinderpraktijk COOL dit wel bespreken met derden. Dit wordt echter altijd eerst met u besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Artikel 4. Coaching/begeleiding van kinderen tot en met 16 jaar
Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel ander gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Kindercoach Ellen kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Artikel 5. Aansprakelijkheid
Het advies en begeleiding van Kinderpraktijk COOL is remedierend, oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Het kind zal zichzelf verder in zijn/haar eigen proces ontwikkelen. Kinderpraktijk COOL is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband, met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Kinderpraktijk COOL. Vergoeding aan het kind en/of ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Kinderpraktijk COOL. Voor lichamelijke- en psychische klachten van uw kind, raadt Kinderpraktijk COOL aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

Artikel 6. Regels rond een afspraak voor kinderen
De ouder dient tijdens de coachings- en of begeleidingssessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na de sessie is er eventueel kort de gelegenheid om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. Tijdens een tussentijds en/of eindgesprek worden de vorderingen m.b.t. het kind uitvoerig besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.

Artikel 7. Observatie en verslag
In overleg met, of op verzoek van ouders van het kind, bezoekt Kinderpraktijk COOL school of andere belanghebbenden voor observatie of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.
Op verzoek van het kind of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (b.v. school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door Kinderpraktijk COOL gemaakt. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.

Artikel 8. Tarieven
De tarieven staan op de website. Alle bedragen zijn inclusief 21 % BTW. De tariefprijs is inclusief de gebruikte materialen en de voorbereidingstijd en verwerkingstijd. Onder het kopje vergoedingen kunt u ook meer lezen over eventuele stappen i.v.m. mogelijke vergoedingen. De gehanteerde prijzen zijn volgens de richtlijnen van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden
De ouder/verzorger verplicht zich de betaling direct contant te betalen, tenzij er wordt afgesproken de factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum over te maken naar de rekening van Kinderpraktijk COOL. Als er niet binnen deze termijn wordt betaald zal Kinderpraktijk COOL een betalingsherinnering sturen. Indien er niet binnen 7 dagen aan de betalingsplicht is voldaan, is Kinderpraktijk COOL gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten á €5,- in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Kinderpraktijk COOL genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is Kinderpraktijk COOL gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

Artikel 10. Intellectueel eigendom
Kinderpraktijk COOL behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Kinderpraktijk COOL heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11. Verhindering
Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afmelden korter dan 24 uur, zal dit wel het geval zijn. Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk, dit kan telefonisch of via de email. Tijdens het coachen/ begeleiden van kinderen wordt de telefoon niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail.

Artikel 12. Toepasselijk recht 
1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer haar woonplaats heeft.
3. Partijen zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Kinderpraktijk COOL is aangesloten bij het www.lbrt.nl en gehouden aan de eisen die gesteld worden vanuit de beroepsvereniging. Verder is Kinderpraktijk COOL aangesloten bij de klachtenregeling van de Zorgprofessional www.zorgprofessional.nl

 

home