Privacybeleid

Een goede dienstverlening kan niet zonder duidelijke en heldere afspraken. Daarom heeft Kinderpraktijk COOL afspraken en verwachtingen vastgesteld in het Privacyreglement.  Zo weten we beide waar onze verwachtingen zitten en onze afspraken op gebaseerd zijn. Dit reglement is er dan ook om u, de klant, te beschermen. Dit is het uitgangspunt voor Kinderpraktijk COOL om dit met u te delen in het navolgende document.

Begripsomschrijving; in de navolgende artikelen wordt verstaan onder:

 • Reglement                   : Dit privacyreglement
 • Privacywetgeving      : De Algemene Verordening Gegevensbescherming ( per 25 mei  2018: de algemene Verordening Gegevens bescherming)
 • AVG                            : Algemene Verordening persoonsgegevens
 • Cookie                       : Een klein bestand dat via. Internet op jouw computer (het |p-adres van) wordt geplaatst en informatie over bezoek aan de  website www.kinderpraktijkcool.nl registreert 

Artikel 1. Algemene toelichting

Kinderpraktijk COOL mag privacy-gegevens niet zonder meer verwerken.  De privacywetgeving is er ter bescherming van personen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van  persoonsgegevens beperkt. Op grond hiervan en vanuit wie ze is , gaat Kinderpraktijk COOL zeer serieus met gegevens om. Op grond van deze wet heeft Kinderpraktijk COOL de plicht om klanten:

 • Te informeren over de wijze waarop waarmee gegevens worden verwerkt
 • Te informeren met welk doel de gegevens worden verwerkt
 • Aan te geven welke derde partij de gegevens kan inzien
 • Ter verwerking van bepaalde gegevens expliciet toestemming te vragen

In dit Reglement wordt een toelichting gegeven hoe Kinderpraktijk COOL met persoonsgegevens omgaat, zoals beschreven vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Artikel 2. De gegevens die Kinderpraktijk COOL verzameld

Als je klant wordt of bent, de website bezoekt, je aanmeld voor de nieuwsbrief of gegevens ingeeft en verstuurd via het contactformulier, zal Kinderpraktijk COOL de persoonsgegevens verwerken. Gegevens die Kinderpraktijk COOL verzameld zijn:

 • Voor- Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast- en/of mobiel)
 • Website
 • Bedrijfsnaam
 • Straat en Huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • iP-adres
 • geboortedatum
 • BSN nummer (bij jeugdhulp trajecten via FLOWcoöperatie)

Artikel 3. Met welk doel gebruikt Kinderpraktijk COOL de gegevens

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Om  de overeenkomst die tussen cliënt en Kinderpraktijk COOL bestaat, financieel en administratief te kunnen afhandelen.
 • Om de dienstverlening van Kinderpraktijk COOL te kunnen leveren.
 • Om de klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken.
 • Om de dienstverlening te optimaliseren en verder te ontwikkelen.

Door de gegevens te verstrekken is er toestemming om de gegevens voor bovenstaande doeleinden te gebruiken. Daarnaast zijn er een aantal van deze gegevens nodig voor de uitvoering van de overeenkomst, wanneer er bepaalde diensten wordt uitgevoerd. Kinderpraktijk COOL verwerkt jouw gegevens hiermee op grond van artikel 8 sub a, b Wbp

Artikel 4. Jouw gegevens op www.kinderpraktijkcool.nl

Wanneer je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een (gratis) workshop, training en/of begeleiding, een contactformulier hebt ingevuld of een aankoop hebt gedaan en in de toekomst geen mail van k Kinderpraktijk COOL meer wilt ontvangen, kun je ten allen tijde weer uitschrijven door even te mailen naar info@kinderpraktijkcool.nl. Je email adres wordt direct verwijderd en zal niet worden bewaard.

Artikel 5. Beveiliging PersoonsgegevensKinderpraktijk COOL heeft passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens Kinderpraktijk COOL verwerkt .

Artikel 6. IP-adressen en Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van de website www.kinderpraktijkcool.nl en om de inhoud van de advertenties af te stemmen op uw voorkeuren worden cookies en IP-adressen gebruikt. Verder stellen deze gegevens Kinderpraktijk COOL in staat om:

 • Te registreren welke intemetsite/ intemetpagina’s je bezoekt
 • Het functioneren van de website www.kinderpraktijkCOOL.nl en de inhoud van de website te verbeteren
 • Om de producten/diensten of toepassingen op (potentiële) klanten beter af te stemmen
 • Ervoor te zorgen dat er niet telkens dezelfde informatie wordt ontvangen

Toelichting tot het plaatsen van cookies: Als je de website www.kinderpraktijkCOOL.nl bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we met het verkregen lP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie als; hoe vaak de website wordt bezocht en welke pagina.

Toelichting tot het plaatsen van cookies; Als je de website www.kinderpraktijkCOOL.nl bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we met het verkregen iP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat bet bijvoorbeeld om informatie als;  hoe vaak de website wordt bezocht en welke pagina.

Artikel 7. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Kinderpraktijk COOL zal de ontvangen persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/ of verstrekken, tenzij:

 • De wet Kinderpraktijk COOL verplicht tot verstrekking
 • Het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Kinderpraktijk COOL is aangegaan.
 • Hiertoe expliciet toestemming is gegeven aan Kinderpraktijk COOL

Artikel 8. Plichten/ beveiligde toegang/ bewaartermijn

 • De gegevens worden enkel volgens de wet verwerkt, dit betekent (onder andere) dat de gegevens alleen worden verwerkt voor
 • het doel waarvoor ze verkregen worden en op een zorgvuldige en behoorlijke wijze overeenkomstig de wet en dit reglement.
 • De gegevens kunnen enkel en alleen door Kinderpraktijk COOL (en indien van toepassing medewerkers) worden ingezien, tenzij anders in dit Reglement vermeldt staat.
 • De gegevens worden door Kinderpraktijk COOL beveiligd tegen onbevoegde toegang:
 • Indien van toepassing zal iedere medewerker een eigen  inloggegevens beschikken om in te loggen in het digitale systeem.
 • Indien van toepassing hebben alle medewerkers een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Kinderpraktijk COOL verstrekte persoonsgegevens.
 • Kinderpraktijk COOL heeft technische maatregelen getroffen om het gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuk van derden, overeenkomstig de wet
 • De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomsten en de
 • administratieve afhandeling.
 • Kinderpraktijk COOL hanteert een bewaartermijn van 2 jaar na de laatste factuur / overeenkomst/ training /bestelling. Daarna zal Kinderpraktijk COOL de gegevens verwijderen. Tenzij de wetanders voorschrijft, dan zal Kinderpraktijk COOL zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

Artikel 9. Rechten

Er is altijd recht om toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken , waarna Kinderpraktijk COOL de gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevens verwerking op basis van de overeenkomst  voorafgaand aan  de intrekking.

 • Recht op informatie; het recht om te weten of en welke persoonsgegevens er verwerkt worden  en met welk doel.
 • Recht van inzag; het recht van inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy  van een ander daardoor niet  wordt geschaad.
 • Recht op correctie en verwijdering; het recht voor het (deels) verwijderen of aanvullen van de persoonsgegevens, hiertoe is de uitzondering dat het bewaren van de gegevens van een ander niet van aanmerkelijk belang; is en de gegevens op grond van enige wettelijke regeling bewaard dienen te blijven.
 • Recht op verzet; het recht om je in bepaalde gevallen tegen verwerking van de gegevens te verzetten.
 • Recht op dataoverdracht; het recht om de persoonsgegevens die bewaard zijn op te vragen om over te dragen aan een andere organisatie.

Aanvragen omtrent het recht als omschreven, kunnen per mail worden aangegeven aan info@kinderpraktijkcool.nl. Indien het verzoek vanuit het recht wordt afgewezen, zal hierin uitleg worden gegeven.  Beantwoording van de mail zal binnen een maand na ontvangst van de aanvraag worden beantwoord door Kinderpraktijk COOL. Indien de klachten omtrent de wijze waarop Kinderpraktijk COOL omgaat met de persoonsgegevens, kan dit kenbaar gemaakt worden middels info@kinderpraktijkcool.nl. En zal Kinderpraktijk COOL indien mogelijk de klacht samen oplossen.

Artikel 10. Vindplaats

Dit reglement is op te vragen bij Kinderpraktijk COOL en te vinden op de website www.Kinderpraktijkcool.nl