Hardop lezen

Begeleid Hardop Lezen

De methodiek begeleid hardop lezen is bedoeld voor zwakke technische lezers vanaf leerjaar 4. Het gaat om leerlingen die na de fase van het aanvankelijk leesonderwijs niet genoeg vooruit gaan met technisch lezen: ze blijven hardnekkig langzaam lezen of ze lezen met erg veel fouten.

Zeg het hardop met Begeleid Hardop Lezen

Wanneer deze leerlingen geen passende leeshulp krijgen, dreigen ze de aansluiting met hun klasgenoten te verliezen. Toepassing van de methodiek BHL biedt goede kansen om de neergaande spiraal van een groeiende
achterstand en een dalende inzet om te buigen. Begeleid Hardop Lezen komt er in essentie op neer dat de leerling hardop een tekst leest, terwijl
de Remedial Teacher, luistert, bemoedigt en ingrijpt wanneer dat nodig is. De methodiek biedt leerlingen gelegenheid het zelfstandig lezen te oefenen onder begeleidde omstandigheden, bij voorkeur 1 of 2 keer per week onder begeleiding van een Remedial Teacher. Daarnaast 3 á 4 keer per week met een leerkracht/ klassenassistent. De methodiek kan individueel of in kleine groepjes worden toegepast.

Wetenschappelijk

In de methodiek wordt expliciet aandacht besteed aan leesplezier- en motivatie. Dit is één van de belangrijkste peilers van BHL. Ook het eigenaarschap van de leerling speelt een belangrijke rol. De methodiek is zeker niet geheel nieuw. Studenten van Pabo Almere bieden al jaren leeshulp aan zwakke technische lezers op hun stagescholen. Daarbij maken ze gebruik van de methodiek Begeleid Hardop Lezen. De effectiviteit van de methodiek is proefondervindelijk vastgesteld in wetenschappelijk onderzoek dat is geëntameerd door het Lectoraat Maatwerk Primair van de genoemde pabo. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door het programma Onderwijs Bewijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit programma stimuleert de ontwikkeling van ‘evidence-based’ onderwijs. Het doel is om via wetenschappelijke experimenten kennis te verzamelen over wat werkt en niet werkt in het onderwijs.